Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů ve smyslu čl. 13 a 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

 1. Kdo je správcem osobních údajů?
 2. Společnost Bio Orbis s.r.o., se sídlem Sudovice 42, 262 03 Nový Knín, IČO 03914950, zapsaná v rejstříku vedeném MS v Praze, sp. zn. C 240025 (dále též jen „Správce1“), která je
 3. pronajímatelem prostor studia Loona na adrese Křižíkova 67, 186 00 Praha 8 (dále jen „Studio Loona“) podnájemcům prostor Studia Loona, kteří v těchto prostorách pořádají své lekce a semináře (dále jen „Aktivity“) a
 4. provozovatelem rezervačního systému sloužícího k rezervaci účasti na Aktivitách (dále jen „Rezervační systém“), a
 5. každý podnájemce prostor Studia Loona, který v prostorách Studia Loona pořádá své Aktivity a využívá Rezervační systém (dále každý též jen „Správce2“, a Správce1 a Správce2 dále společně jen „Správce“).
 • Jaké osobní údaje Správce zpracovává?

Jedná se o

 1. Vaše identifikační údaje v rozsahu jméno a příjmení a
 2. kontaktní údaje v rozsahu telefonní číslo a e-mailová adresa,

které jste zadali do Rezervačního systému pro rezervaci své účasti na Aktivitě.

 • Kdo je subjektem údajů?

Fyzická osoba, která se chce účastnit Aktivity, a proto si prostřednictvím Rezervačního systému rezervovala účast na Aktivitě.

 • Z jakých zdrojů osobní údaje Správce získává?

Osobní údaje Správce získává přímo od Vás – vyplňujete je při rezervaci účasti na Aktivitě do Rezervačního systému.

 • Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?
 • Správce1 zpracovává Vaše osobní údaje
 • na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Správci1 dáváte provedením rezervace své účasti na Aktivitě v Rezervačním systému a
 • z titulu oprávněného zájmu Správce1.
 • Správce2 zpracovává Vaše osobní údaje
  • za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a Správce2;
  • z titulu oprávněného zájmu Správce2 a
  • na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Správci2 dáváte provedením rezervace své účasti na Aktivitě v Rezervačním systému.
 • Jaký je účel zpracování Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracovává

 1. Správce1
 2. za účelem nabídky produktů a služeb Správce1 a
 3. za účelem ochrany majetku Správce1, a
  1. Správce2
  1. za účelem plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a Správce2,
  1. za účelem ochrany majetku Správce2, a
  1. za účelem nabídky produktů a služeb Správce2. 
 • Jakými způsoby Správce osobní údaje zpracovává?

Zpracování Vašich osobních údajů muže být jak manuální, tak automatizované a probíhá v Rezervačním systému umístěném na serveru, jehož vlastníkem je Správce.

 • Kdo má k Vašim osobním údajům přístup a komu je Správce předává?

K Vašim osobním údajům má přístup jen Správce a Vaše osobní údaje Správce nikomu jinému nepředává.

 • Kde jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v prostorách Správce, v České republice.

 1. Jak dlouho Správce osobní údaje zpracovává?
  1. Správce1
  1. po dobu 1 roku od udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle odst. 5 a 6 této informace, resp. do doby vypořádání veškerých závazků a
  1. Správce2
  1. po dobu trvání smlouvy mezi subjektem údajů a Správcem2, resp. do doby vypořádání veškerých nároků Správce2 z takové smlouvy.

Po skončení účinnosti souhlasu budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas. 

 1. Jaká jsou Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů?
 2. Právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává.
 3. Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, které Správce zpracovává automatizovaně. V případě uplatnění tohoto práva budou Vaše osobní údaje předány v odpovídajícím formátu dalšímu Vámi určenému správci.
 4. Právo požádat o opravu chybných údajů, pokud zjistíte, že údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou správné, a to prostřednictvím písemného sdělení zaslaným na e-mail adresu Správce.
 5. Právo požádat o omezení zpracování osobních údajů
 6. po dobu, kdy bude ověřována jejich správnost v návaznosti na písm. c) tohoto odstavce,
 7. v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale nežádáte výmaz svých osobních údajů,
 8. v případě, že Správce již Vaše osobní údaje nepotřebuje, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo
 9. v případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu.
 10. Právo požádat o výmaz osobních údajů, v zákonem stanovených případech, tj.
 11. údaje již pro Správce nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání;
 12. v případě, že vznesete námitku z důvodu nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu;
 13. je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti;
 14. je-li zpracování protiprávní.

Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše osobní údaje nebude Správce mazat ani omezovat jejich zpracování.

 • Právo obrátit se na příslušný dozorový úřad, pokud se budete domnívat, že v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení Vašich práv (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést prostřednictvím písemného sdělení, které zašlete na e-mail adresu Správce.

Správce dále Vaše osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami jakožto subjektu údajů. Bude-li námitka shledána oprávněnou, nemůže Správce nadále osobní údaje za daným účelem zpracovávat.

V Novém Kníně dne 1.3.2021